เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการกินเล่นเน้นความเป็นไทย l โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด

19 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมตามโครงการกินเล่นเน้นความเป็นไทย โดยได้รับเกียรติจากพันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และนางอรัญญา ป้องสิงห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการและเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้การละเล่นของไทย การสาธิตทำขนมไทย กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ความสนุกสนานและได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทยให้คงอยู่สืบไป
QR Code หน้านี้