เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพัก ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจหอพักเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือนมีนาคม 2564
QR Code หน้านี้