เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564
โดยแบ่งการอบรมดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2564
- เขต 1 หน่วยที่ 1-12
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2564
- เขต 1 หน่วยที่ 13-24
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2564
- เขต 2 หน่วยที่ 1-12
รุ่นที่ 4 วันที่ 19 มีนาคม 2564
- เขต 2 หน่วยที่ 13-23
QR Code หน้านี้