เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564 เพื่อติดตาม ประเมินผลและพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้