เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวนและสถานที่ปิดประกาศ และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง

QR Code หน้านี้