เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมซักซ้อมแนวทางการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดประชุมซักซ้อมแนวทางการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ที่จะมีการรับสมัครรับเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล
QR Code หน้านี้