เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงนามข้อตกลง ภายใต้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ภายใต้การดำเนินงานโครงการวิจัยและหรือโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการสุขาภิบาล ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด ภายในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อชุมชนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
QR Code หน้านี้