เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนมะลิวัลย์) ระหว่าง กม.3+600 - กม.6+000

วันที่ 15 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สำนักทางหลวงที่ 7 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนมะลิวัลย์) ระหว่าง กม.3+600 - กม.6+000 โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานการประชุม ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้างได้เข้าใจ รับทราบข้อมูล รายละเอียด วัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้าง ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินการก่อสร้างให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้