เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 14 เดือน มกราคม 2564 นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรองรับและเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับระบบและกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความคุ้มค่า และเพื่อให้ดำเนินงานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้