เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คณะกรรมการตรวจหอพัก ประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 14 มกราคม 2564 คณะกรรมการตรวจหอพักเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือนมกราคม 2564
QR Code หน้านี้