เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวง เรื่อง การจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนมะลิวัลย์) ระหว่าง กม.3+600 - กม.6+000

QR Code หน้านี้