เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน เดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยเป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กรมทหารราบที่ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัญจรไปมา โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ซึ่งจุดบริการประชาชนในวันช่วงหยุดเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จะให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 เพื่อให้ประชาชนสอบถามเส้นทาง และประชาสัมพันธ์ บริการน้ำดื่ม กาแฟ จุดพักรถ จุดรักษาพยาบาล แจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น
QR Code หน้านี้