เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 กองวิชาการและแผนงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยนายเจริญ แพงโพนทอง เป็นประธานคณะกรรมการการติดตามฯ พร้อมด้วย ผอ.กองแต่ละกอง เจ้าหน้าที่งานวิเคาระห์ คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานผล ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้