เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แก่นชัยภูเลย เกมส์ ครั้งที่ 9”

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แก่นชัยภูเลย เกมส์ ครั้งที่ 9” ณ สนามกีฬาโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดเลย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด 21 แห่ง สำหรับการจัดแข่งขันชนิดกีฬามีอยู่หลายประเภท อาทิ ฟุตบอล วอลเล่บอล กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน และกีฬาชนิดอื่นๆ รวมไปถึงการจัดขบวนเดินพาเหรดของแต่ละโรงเรียน ซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และที่สำคัญกีฬายังเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน วัยศึกษา ให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป
QR Code หน้านี้