เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน และงานป้องกันฯ เข้าร่วมซ้อมแผนหนีไฟ บริษัทเบทาโกร

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมซ้อมแผนหนีไฟ บริษัทเบทาโกร เพื่อช่วยให้การรับมือและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหรืออัคคีภัย ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความปลอดภัย สำหรับการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ จะทำให้พนักงานและสถานประกอบกิจการเกิดความพร้อม ขณะเดียวกันยังทำให้ทราบถึงจุดบกพร่อง ปัญหา และอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติ อันนำไปสู่การปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
QR Code หน้านี้