เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพํฒนาเทศบาลเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายเจริญ แพงโพนทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ห้องหนองโคตร)
QR Code หน้านี้