เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยพันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล และนายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินการจัดประชุม ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 23 ศาลากลางบ้านบ้านคำไฮ หมู่ 6 และสุขศาลาบ้านเป็ด หมู่ 1,3
QR Code หน้านี้