เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด แบ่งเป็น
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ และ
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ณ เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
QR Code หน้านี้