เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยมีรายนามดังนี้
1.นางสุชีวรรณ โอคาดะ ประธานชุมชนไทรทอง 3
2.นาง อุไร แพงมา พนักงานจ้าง

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล

QR Code หน้านี้