เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะทำงานติดตามการประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ระดับองค์กร

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ระดับองค์กร ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้