เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและผลกระทบจากยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย โรงเรียนบ้านเป็ดท่าบึงประชาสงเคาระห์ และโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด โดยได้รับเกียรติจาก นายพีระวัฒน์ แสงดาว ตำแหน่งผู้จัดการสมาร์ทเทรนนิ่งขอนแก่น มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับน้องๆนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
QR Code หน้านี้