เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้