เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและรักษาพยาบาลเชิงรุก

วันที่ 10 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้และค้นหา คัดกรอง วัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสโรควัณโรคปอด และผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง ตามโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและรักษาพยาบาลเชิงรุก ประจำปี 2563 โดยมีนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วย นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล ได้พบปะพี่น้องประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค การควบคุมป้องกันวัณโรคชุมชนปอด และผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น มาอบรมให้ความรู้ ทั้งนี้ยังมีบริการตรวจเอ็กซเรย์ปอดให้กับประชาชน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้