เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมจากการดำเนินงานของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมาตลาดจนแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

ไฟล์ที่ 1. ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมจากการดำเนินงานของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมาตลาดจนแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป
ประเภท
ขนาด 0.98 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้