เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานการเข้าร่วมอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์ที่ 1. รายงานการเข้าร่วมอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภท
ขนาด 6.85 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้