เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วันที่ 2)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วันที่ 2)
QR Code หน้านี้