เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมอบรมตามหลักสูตรให้กับอาสาสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณะเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และที่สำคัญเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยหลักสูตรการอบรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ยังมี องค์การปกครองส่นท้องถิ่นอื่นเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ อาทิ เทศบาลตำบลโนนท่อน เทศบาลตำบลเมืองเก่า และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ รวมกว่า 200 คน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้