เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออกที่หมู่บ้านเอื้ออาทร

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 8 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออกที่หมู่บ้านเอื้ออาทร ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
QR Code หน้านี้