เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ปี 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้และประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำรายงานประเมินตนเอง และการผลิตสื่อ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย และจะมีการอบรมตั้งแต่วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริมงคล ทนทอง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และครูนัดนันทะการ ภูมาก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูห่านศึกษา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
โดยมีบุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้