เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารและสถานประกอบการ ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้กำลังดำเนินการตรวจอาหารและสถานประกอบการ รวมถึงโรงอาหารโรงเรียน ร้านมินิมาร์ท ร้านอาหาร และตลาด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง ความสะอาดและป้องกันเชื้อโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่ประชาชน รวมถึงสร้างมาตรฐานในการให้บริการและความไว้วางใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ
QR Code หน้านี้