เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่ 444/2563 เรื่อง "การแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง"

QR Code หน้านี้