เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม "โครงการชุมชนดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม "โครงการชุมชนดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2563 คณะกรรมการโครงการประกวดนำทีมโดยนางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริหารชุมชน และคณะ โดยการเคหะ ณ ชุมชนเอื้ออาทรบ้านเป็ด 1 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้