เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพฤติกรรมข้าราชการสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

     ด้วย ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นที่ ขก 0118/4303 ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 เรื่อง แจ้งเตือนพฤติกรรมข้าราชการสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
     สำนักปลัดเทศบาล จึงขอความอนุเคราะห์ให้กองวิชาการและแผนงานแจ้งประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดหรือสื่อประชาสัพมพันธ์อื่นตามความเหมาะสม
QR Code หน้านี้