เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" เพื่อเป็นอีกช่องทางที่สามารถแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" เพื่อเป็นอีกช่องทางที่สามารถแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" ได้จาก 
 - เว็บไซต์ https://phonphai.org ที่เมนู คู่มือการใช้งาน
 - Youtube Chanal ของสภากาชาดไทย ช่อง Phonphai Thailand
 - ประสานข้อมูลโดยตรงกับ สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ซื่อผู้ประสานงาน : นางเยาวลักษณ์ ยอดโสภา โทรศัพท์ 0 2251 7853-6 ต่อ 2207-8 โทรสาร. 0 2252 7976  (สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://www.kklocal.go.th/order/detail/7823)
QR Code หน้านี้