เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กำจัดผักตบชวา วัชพืชคลองข้างหมู่บ้านชลลดา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำเจ้าหน้าที่กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา วัชพืชคลองข้างหมู่บ้านชลลดา โดยร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานคุมประพฤติและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์เข้าสู่ฤดูฝน ในการนี้ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมรับมอบของสนับสนุนการดำเนินงานจาก นิติบุคคลหมู่บ้านชลลดา และจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานราชการในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน เป็นการเร่งด่วน เช่น การพร่องน้ำออกจากบึงหนองโคตร เพื่อเป็นแก้มลิงรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เศษสวะ เพื่อเปิดทางน้ำไหลได้สะดวกแก้ไขปัญหาอุทกภัยต่อไป
QR Code หน้านี้