เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ออกตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร ให้กับสถานประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาต

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ออกตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร
ให้กับสถานประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาต พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่วยอาหาร พ.ศ. 2561
QR Code หน้านี้