เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ฉีดพ่นยุง ณ บ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 21

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 21 ลงพื้นที่ฉีดพ่นยุง และควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ บ้านโคกฟันโปง
QR Code หน้านี้