เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ซึ่งมีกิจกรรมอบรมการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากนายบุญจันทร์ ขอนยาง หรือไมเคิล อีสาน ผู้เชียวชาญด้านการตัดและจัดแต่งทรงผม และคณะมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้พร้อมสอนการตัดผมให้กับนักเรียน ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและคณะครูและนักเรียน ให้เกียรติร่วมพิธีเจิมป้ายร้าน “แก่นลัย ซาลอน” ซึ่งเป็นร้านตัดผมของโรงเรียน โดยมีท่านพระครูจันทสิริสาร เจ้าคณะตำบลบ้านเป็ด เขต 1 ทำพิธีเจิมร้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ได้กล่าวขอบคุณทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ร่วมกันจัดโครงการนี้เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นการฝึกประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการเรียนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต
QR Code หน้านี้