เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

จังหวัดขอนแก่น ขอส่งประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำและประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน

QR Code หน้านี้