เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563

เนื่องด้วยขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้นเพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนถึงแนวทางการป้องกันและดูแลตนเอง จังหวัดจึงส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.pr.moi.go.th/mtcovid-19.htm หรือสแกน QR-Code 
QR Code หน้านี้