เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเว้นระยะทางกายภาพ (Social Distancing) ของประชาชนที่มารอรับแจกสิ่งของ ตามมาตรการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวัง COVID -19

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ วัดกองศรี บ้านโคกฟันโปง
บริษัทเบทาโกร ได้นำไส้กรอกมาแจกให้แก่ประชาชนที่ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19 ) ในการแจกอาหาร ให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ร่วมอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเว้นระยะทางกายภาพ (Social Distancing) ของประชาชนที่มารอรับแจกสิ่งของ ตามมาตรการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 ของจังหวัดขอนแก่น
ในนามของชาวเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบพระคุณ บริษัทเบทาโกร ที่ได้มอบอาหาร ให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ในครั้งนี้
QR Code หน้านี้