เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านเป็ด หมู่ 2

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเป็ด ม. 2 ตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้