เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/zvmyng หรือ QR Code ด่านล่างนี้
 
QR Code หน้านี้