เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมและญัตติอื่นๆ
QR Code หน้านี้