เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมประชาคมระดับตำบล

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้