เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีนายเกรียงไกร มะลิงาม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นประธานคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้