เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 และเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาคนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้น กับประชาชนบ้านกอก ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 19 ประชาชนบ้านหนองโจด ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 หมู่ที่ ประชาชนบ้านหัวทุ่ง ณ ศูนย์สาธิตหลังศูนย์อนามัยหัวทุ่งหมู่ที่ 5 และประชาชนบ้านเป็ด หมู่ 1,2,3 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2
QR Code หน้านี้