เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้รับโอนภารกิจหอพัก จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

         ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้รับโอนภารกิจหอพัก จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  มีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก และได้รับโอนภารกิจหอพักแล้ว เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ. หอพัก  พ.ศ. 2558   
 
        จึงขอแจ้งให้ท่านทราบภารกิจหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีดังนี้
        1.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
        2.การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
        3.การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
        4.การขอใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
        5.การยกเลิกใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
        6.การต่อใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก

        วิธีปฏิบัติกรณีการได้รับเรื่องร้องเรียน  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานหอพัก  โดยติดต่อ และสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เบอร์โทรศัพท์ 0-4342-3870 ต่อ 434 

 
QR Code หน้านี้