เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือน...นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว เมียนมาและกัมพูชาให้รีบดำเนินการขออนุญาตทำงานและขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นชั่วคราว

QR Code หน้านี้