เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการประกวดพนักงานและลูกจ้างดีเด่น

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการประกวดพนักงานเทศบาลและลูกจ้างดีเด่น ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะผู้บริหาร เพื่อรับรางวัล โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีและสามารถเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้ และจัดกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2563 ให้กับบุคลากรของเทศบาล ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้